BETINGELSER

Vilkår og betingelser for serviceaftaler for fjernvarme,
varmepumper og gasfyr

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SERVICEAFTALER – FJERNVARME

Læs venligst vilkår og betingelser grundigt igennem og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

VIGTIGT HVIS DU OPLEVER NEDBRUD

Ved nedbrud er det vigtigt, at du selv undersøger disse forhold, inden du ringer:

 • Er der strøm til fjernvarmeanlægget?
 • Er de elektriske sikringer i orden?
 • Er der vand nok på fjernvarmeanlægget?

Er der stadig nedbrud, skal du ringe til Mølbak VVS & Energiteknik, så sender vi en fagmand, der kan hjælpe.

I fyringssæsonen 1. oktober – 30. april er telefonen åben mellem kl. 07.30 og 21.30 alle ugens dage. Ringer du efter kl. 19.30, sender vi dog først en fagmand dagen efter. Afhjælpning af manglende varmt vand foretages mellem kl. 07.30 og 15.30.

Udenfor fyringssæsonen 1. maj – 30. september er telefonen åben mandag til torsdag mellem kl. 07.30 og 15.30, fredag mellem kl. 7.30 og 12.00 (dog ikke Grundlovsdag, 1. maj og Kristi himmelfartsdag).

GYLDIGHEDSPERIODE

Serviceaftalen træder i kraft ved aftalens indgåelse og fornyes automatisk efter hovedforfald (hver 12. eller 24. måned), såfremt andet ikke er aftalt. Ved ejerskifte i serviceaftaleperioden udarbejdes refusionsopgørelse, hvis ikke serviceaftalen overdrages til ny ejer. I opgørelsen tages der hensyn til hovedeftersynets værdi samt længden af perioden med frie tilkald.

FAKTURA OG BETALING

Serviceaftalen betales én gang årligt til hovedforfald med mindre andet er aftalt. Betaling for eventuelle reservedele samt måleudstyr faktureres til dagspris. Priser og vilkår kan reguleres én gang årligt af Mølbak VVS & Energiteknik. Faktura og anden relevant information sendes på kundens e-mail, som accepteret ved angivelse af e-mail ved bestilling.

OPSIGELSE AF SERVICEAFTALE

Serviceaftalen løber 12 eller 24 måneder afhængigt af aftaletype. Serviceaftalen kan opsiges af begge parter senest 30 dage inden hovedforfald.

SERVICEAFTALENS OMFANG

Serviceaftalen gælder for installationer med fjernvarmeinstallation. Inden for den aftalte periode (12 eller 24 måneder) er følgende serviceydelser inkluderet:

 • Hjælp med driftsforstyrrelser, hvor det er nødvendigt at justere eller udskifte reservedele (inden for fjernvarmeunittens kabinet).
 • Justering eller udskiftning af prioriteringsventil, trykekspansionsbeholder, varmeveksler og styringsautomatik. Disse behøver ikke være i fjernvarmeunittens kabinet, men skal dog være i samme rum.
 • Tilkalder du os ved nedbrud, foretager vi så vidt muligt et hovedeftersyn.

IKKE INKLUDERET I SERVICEAFTALEN

 • Reservedele (nødvendige reservedele samt måleudstyr debiteres til dagspriser).
 • Fejl, der er angivet i servicerapporten fra første hovedeftersyn og ikke er udbedret.
 • Driftsforstyrrelser, der skyldes forhold uden for fjernvarmeanlægget. For eksempel, fejlbetjening, hærværk, brand, vandskade, lynnedslag, frost eller mangel af vand på anlægget.
 • Service, hvis fjernvarmeanlægget ikke forsøges genstartet efter Mølbak VVS & Energitekniks anvisninger.

Udskiftning af følgende dele er ikke dækket af serviceaftalen:

 • fjernvarmeunit
 • Shunt/ shuntpumper (manuel eller motorstyret)
 • Varmtvandsbeholder og sikkerhedsventil
 • Rensning af rør eller varmespiral i varmtvandsbeholder
 • Anode (elektrode, hvor strømmen kommer ind fra omgivelserne)
 • Rør / flexslanger i fjernvarmeunitten

FORBEHOLD

Mølbak VVS & Energiteknik er uden ansvar for, at det til visse fjernvarmeanlæg er vanskeligt/umuligt at skaffe reservedele eller automatikudstyr.

Hvis der konstateres mangler ved installationen ved første servicebesøg, kan dette forlanges afhjulpet inden servicearbejdet påbegyndes. Herunder også løbende mangler ved centralvarmeanlægget eller varmtvandsbeholderen, hvis de er årsagen til en ustabil fjernvarmedrift.

Kunden betaler for demontering af fjernvarmeunit, hvis den er monteret i et skab eller andet svært fremkommeligt sted, da dette kan gøre det svært at udføre servicearbejdet.
Udkald til periodiske komponenter, der ikke ønskes udskiftet, dækkes ikke af serviceaftalen.

Hvis der er tidskrævende aftapning og problematiske udluftningsforhold, kan Mølbak VVS & Energiteknik forlange stopventiler monteret for kundens regning.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SERVICEAFTALER – VARMEPUMPER

Nærværende betingelser og vilkår er gældende for alle serviceaftaler vedrørende luft/vand varmepumper og/eller jordvarmepumper, indgået mellem Mølbak VVS & Energiteknik A/S (herefter benævnt ”Mølbak”) og dennes varmepumpeservicekunde (herefter benævnt ”Kunden”).

 

Afvigelser fra betingelserne er kun gyldige, hvor sådant er skriftligt aftalt.

For så vidt angår luft/luft varmepumper finder nedenstående betingelser alene anvendelse, hvor sådant er skriftligt aftalt. 

 

SERVICEAFTALENS DÆKNING

Serviceaftalen omfatter varmepumpens kabinet med tilhørende styringsautomatik, og aftalen gælder for Mølbaks service af varmepumpen. 

Indholdet i serviceaftalen er udtømmende angivet, og serviceaftalen omfatter således alene det under pkt. 5 oplyste. 

 

AFTALEPERIODE

Serviceaftalen er gældende for 1 år ad gangen og omfatter ét serviceeftersyn årligt. Datoen for aftalens indgåelse angiver aftalens hovedforfald, idet serviceaftalen fornyes automatisk hver 12. måned.

 

OPFYLDELSESTID

Første eftersyn efter serviceaftalens indgåelse tilstræbes at nås inden for 1 måned.

 

Det årlige serviceeftersyn tilstræbes nået inden for en periode på +/- 8 uger fra hovedforfald. 

 

Ordinære serviceeftersyn gennemføres altid inden for normal arbejdstid.

 

Kunden er ansvarlig for og skal sikre, at Mølbaks teknikere har uhindret adgang til varmepumpen, og at teknikerne på lovlig vis kan tilgå denne. Såfremt der ikke er uhindret adgang, og Kunden ikke følger Mølbaks rimelige anvisninger for at sådant opnås for at kunne gennemføre serviceeftersynet, kan Mølbak bringe serviceaftalen til ophør uden varsel samt afkræve Kunden for det ikke gennemførte serviceeftersyn og/eller fakturere Kunden for forgæves fremmøde. 

 

GEOGRAFI

Mølbak tilbyder alene serviceaftaler på Sjælland. 

 

SERVICEAFTALENS OMFANG

Følgende ydelser er omfattet af en serviceaftale på luft/vand varmepumper:

 • Kontrol (visuel) af kølekreds og tilslutninger/kompressor
 • Kontrol for utætheder af kølekreds og kølemiddelrør
 • Rensning (ved behov) af fordamper, samt justering af korrekt flow henover fordamper/kondensator
 • Kontrol af vandtrykket på varmeanlæg
 • Kontrol og rensning (ved behov) af snavssamler varmeanlæg (hvis der er monteret en afspærringsventil)
 • Kontrol af tryk på ekspansionsbeholder (hvis der er monteret en afspærringsventil)
 • Eventuel reparation/udskiftning af komponenter tilhørende varmepumpen

 

Følgende ydelser er omfattet af serviceaftale på jordvarmepumper:

 • Kontrol (visuel) af kølekreds og tilslutninger/kompressor
 • Kontrol af brinetryk
 • Kontrol og regulering af varmepumpens klimastyring (ved behov)
 • Afprøvning af lavtryksalarm
 • Kontrol og rensning (ved behov) af snavssamler brinekreds
 • Kontrol af brinens frysepunkt
 • Kontrol af trykekspansionsbeholder (hvis der er monteret afspærringsventil)
 • Kontrol af vandtryk på varmeanlæg
 • Kontrol og rensning (ved behov) af snavssamler på varmeanlæg (hvis der er monteret afspærringsventil)
 • Rensning af fordamper
 • Eventuel reparation/udskiftning af komponenter tilhørende varmepumpen

 

Leverede reservedele/komponenter er ikke omfattet af serviceaftalen, og disse afregnes derfor løbende efter forbrug og til gældende dagspriser. Priserne tillægges moms i henhold til gældende regler. Se i øvrigt pkt. 7 nedenfor.  

 

Et serviceeftersyn efter serviceaftalen inkluderer 2 timers arbejdstid. Overskydende tid afregnes i henhold til gældende priser, der tillægges moms. 

 

Det er forudsat, at servicearbejdet kan udføres af én servicetekniker. Hvis det er nødvendigt, at servicearbejdet udføres af mere end én tekniker, afregnes teknikertimer for den ekstra tekniker til gældende dagspriser, med tillæg af moms.  

 

TILKALD

6.1.  Generelt

Mølbak tilbyder to typer af serviceaftaler: 

 • En aftale med frie tilkald
 • En aftale uden frie tilkald

 

Det fremgår af serviceaftalen, hvorvidt der er tale om en aftale med eller uden frie tilkald.

 

Ved nedbrud er det vigtigt og påkrævet, at Kunden selv undersøger nedenstående forhold, inden Kunden kontakter Mølbak: 

 • Er der strøm til varmepumpen?
 • Er de elektriske sikringer i orden?
 • Er der vand nok på varmepumpen?
 • Er varmepumpe forsøgt genstartet?

 

 • Serviceaftale med frie tilkald

Kunder, som har valgt en serviceaftale med frie tilkald, får udover det under pkt. 5 nævnte, tillige følgende ydelser i tillæg:

 • Frie tilkald af en tekniker hos Mølbak ved driftsstop eller funktionsfejl
 • Assistance til fejlfinding
 • Eventuel reparation/udskiftning af komponenter tilhørende varmepumpen (leverede reservedele/komponenter er ikke omfattet)
 • I øvrigt gælder pkt. 5 og 7 for tilkaldets omfang

 

Tilkald ved driftsstop eller funktionsfejl skal bestilles på tlf. 56 16 70 00 inden for nedenstående telefontid. 

 

a) Telefontid i fyringssæsonen

(1. oktober – 30. april):

Alle ugens dage kl. 07.30 til 21.30.

Ringer du efter kl. 19.30, sender vi en fagmand dagen efter. 

 

Afhjælpning af manglende varmt vand foretages mellem kl. 07.30 til 15.30.

 

b) Telefontid udenfor fyringssæsonen

(1. maj – 30. september):

Mandag til torsdag kl. 07.30 – 15.30, fredag kl. 07.30 – 12.00 (undtagen 1. maj, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag og 2. Pinsedag).

 

Der er ikke tale om et frit tilkald, såfremt tilkaldet skyldes udefrakommende forhold, herunder mangler ved elinstallation, uhensigtsmæssig dimensionering af elinstallation, anlægskorrosion, kalk, lynnedslag, tilstoppet brugsvandsveksler og lignende.

 

 • Serviceaftale uden frie tilkald

Kunder, som har valgt en serviceaftale uden frie tilkald, kan mod betaling rekvirere en tekniker hos Mølbak ved henvendelse til Mølbak på tlf. 56 16 70 00 inden for ovennævnte telefontid.

 

Tilkaldet faktureres efter medgået tid for teknikeren, hvilket tillige inkluderer tid på kørsel. Herudover tillægges eventuelle udgifter for leverede reservedele/komponenter, som afregnes efter forbrug. I weekend/helligdage tillægges herudover et gebyr på 3.400 kr. Priserne tillægges moms. 

 

UNDTAGET DÆKNING

Pkt. 5 oplister udtømmende de under serviceaftalen omfattede ydelser. 

 

Følgende ydelser er dog i det hele ikke omfattet af serviceaftalen:

 • Udskiftning af varmepumpekompressor, varmtvandsbeholder og sikkerhedsventil
 • Rensning/udsyring af rør/varmespiral i varmtvandsbeholder
 • Kontrol/udskiftning af anode i varmtvandsbeholder
 • Udskiftning af rør/flexslanger i varmepumpen
 • Udskiftning af shunt/shuntpumpe samt brugtvandspumpe
 • Tilkald af en tekniker, hvis Kunden ikke har valgt en aftale med frie tilkald
 • Forbrug/køb af reservedele, komponenter, materialer m.v. af enhver art
 • Udskiftning af varmepumpe
 • Service, reparationer, udskiftning m.v. på aftræk, elinstallationer, gulvvarmeslager, gulvvarmestyring, radiatorer, udskiftning af udeføler m.v. 
 • Teknikerens arbejdstid, hvor denne overstiger to timer til et serviceeftersyn 
 • Besøg, hvor der skal 2 teknikere til opgaven
 • Arbejde, som skal udføres på bygningsdele
 • Tømning samt påfyldning af kølemiddel HFCgas på kølekreds
 • Demontering af skabe/hylder m.v., hvis pladsforholdene gør servicearbejdet vanskeligt
 • Gentagne tilkald til defekte komponenter, som ikke ønskes udskiftet af Kunden

 

Følgende situationer er endvidere ikke dækket af serviceaftalen:

 

 • Tilkald ved uvilje hos Kunden til selv at forsøge at genstarte efter anvisninger fra Mølbak
 • Tilkald til strømsvigt, vandpåfyldning, fejlbetjening af anlæg/klimastyringen, antifrostvæskepåfyldning, kølevæskepåfyldning, fejljustering og indstilling af klimastyringen
 • Enhver skade, som kan henføres til udefrakommende begivenheder/omstændigheder, herunder tredjemands beskadigelser, hærværk, frost- og vandskade, forsikrings- og erstatningsbegivenheder, overspænding/lynnedslag og lignende 
 • Fejl, som er forårsaget af manglende pasning af anlægget m.v.
 • Skader eller fejl forårsaget af uautoriserede personer
 • Fejlmonteret eller -placeret GSM-modul, eller manglende dækning på samme
 • Mangelfuld internetdækning, wifi-forbindelse m.v. til pumpen
 • Skader eller fejl forårsaget af eksterne personer/tredjemand, herunder eksterne installatører
 • Skader eller fejl på eller forårsaget af husets/ejendommens installationer, herunder elinstallationer
 • Fejl ved brugsvandsinstallationer, 
 • Skader eller fejl i den varmefordelene del af varmeanlægget (rør, radiatorer m.v.)
 • Skader eller fejl som følge af kombinationsdrift (f.eks. fast brændsels-, solvarmeanlæg og lignende)

 

FORBEHOLD

Mølbak tager forbehold for, at den enkelte kunde/varmepumpe, herunder opbygning og installation m.v., kan godkendes til at være omfattet af en serviceaftale. Mølbak forbeholder sig således retten til i enhver henseende at afvise at tilbyde serviceaftale for den enkelte. 

 

Hvis det ved første serviceeftersyn konstateres af Mølbak, at pumpens tilstand er dårlig, opbygningen/installationen dårlig, kompliceret eller lignende, kan Mølbak således afvise at tegne serviceaftale for Kunden eller stille krav over for Kunden om en tillægspris. 

 

Ovennævnte afvisningsmulighed fra Mølbak gælder tillige, hvis det under aftaleperioden viser sig, at installationer ikke er udført efter gældende forskrifter, eller hvis varmepumpen ikke kan serviceres tilfredsstillende og/eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

 

Mølbak kan kræve af Kunden, at forebyggende foranstaltninger udføres med henblik på at begrænse skader, som kan opstå på varmepumpen som følge af konstaterede skader, fejl og mangler i centralvarmeanlæg, aftræk, elinstallation og bygningen. Hvis sådant påkrav ikke imødekommes af Kunden, kan Mølbak opsige aftalen uden varsel. 

 

Mølbak er uden ansvar, hvis det viser sig umuligt/vanskeligt at skaffe reservedele eller lignende til en varmepumpe. 

 

Mølbak monterer kun reservedele/komponenter, som leveres af Mølbak. 

 

OPSIGELSE OG OVERDRAGELSE

Serviceaftalen løber 12 måneder og fornyes automatisk. Serviceaftalen kan med minimum 30 dages varsel opsiges til hovedforfald. 

 

Ved hovedforfald forstås dato for tegning af serviceaftalen.

 

Ved serviceaftalens opsigelse opgøres aftalen, således at Kunden betaler for leverede eftersyn. Kunder, som har valgt serviceaftale med frie tilkald betaler ved opsigelse for antallet af måneder med frie tilkald. Manglende opkrævning faktureres hos Kunden. 

 

Mølbak forbeholder sig retten til at opsige en aftale uden varsel, hvis varmepumpen grundet alder, slitage eller manglende vedligehold/pasning ikke kan bringes til at fungere uden væsentlige driftstop eller funktionsfejl. 

 

Ved ejerskifte af varmepumpen i forbindelse med salg af Kundens ejendom skal ejerskiftet, hvor den nye ejer vil overtage serviceaftalen, meddeles Mølbak hurtigst muligt og med minimum 30 dages varsel. Ved ejerskifte i en aftaleperiode, hvor den nye ejer ikke overtager serviceaftalen, skal serviceaftalen opsiges i overensstemmelse med ovennævnte, hvorefter aftalen opgøres over for Kunden, som faktureres for leverede eftersyn og antal måneder med frie tilkald. 

 

BETALING

Betaling for serviceaftalen sker én gang årligt til hovedforfald. 

 

Ydelser og reservedele, som ikke er omfattet af aftalen, faktureres løbende i forbindelse serviceeftersyn eller tilkald. Betalingsfristen herfor fremgår af fakturaen. 

 

MISLIGHOLDELSE

Hvis en part væsentligt misligholder sine forpligtelse i henhold til serviceaftalen, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. 

 

ANSVARSBEGRÆNSNING

Hvis en reparation er mangelfuld, eller såfremt der er mangler ved de af Mølbak leverede komponenter, afhjælper Mølbak inden for rimelig tid. 

 

Indsigelser vedrørende mangler skal meddeles straks efter arbejdets udførelse eller levering af reservedele. 

 

Mølbak er alene ansvarlig for skader, som er forårsaget af ydelser leveret af Mølbak, såfremt skaderne er fremkommet som følge af forsætlig eller grov uagtsom adfærd fra Mølbak.

 

Mølbak kan aldrig gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, krav rejst af tredjemand, merforbrug af el/gas eller andre indirekte tab. Ej heller kan Mølbak gøres ansvarlig for forgæves afholdte udgifter, f.eks. til indkøb af materialer eller arbejder udført af tredjemand, som måtte opstå eller konstateres som følge af mangelfuld eller forsinket udførelse af servicearbejdet, mangler ved leveret materiel eller skader forårsaget af det leverede materiel.

 

Mølbaks ansvar i henhold til serviceaftalen kan aldrig overstige et samlet beløb på 3.000.000 kr. 

 

Ved force majeure suspenderes opfyldelsen af de forpligtelser, som påhviler Mølbak, så længe opfyldelseshindringen består. 

 

PRISREGULERING 

Mølbak forbeholder sig retten til at regulere serviceaftalepriserne i overensstemmelse med prisudviklingen.

TVISTER OG VÆRNETING

Tvister i relation til en serviceaftale afgøres efter dansk ved Retten i Roskilde som førsteinstans. 

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SERVICEAFTALER – GASFYR

Læs venligst vilkår og betingelser grundigt igennem og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

VIGTIGT HVIS DU OPLEVER NEDBRUD

Ved nedbrud er det vigtigt, at du selv undersøger disse forhold, inden du ringer:

 • Er der strøm til gaskedlen / brænderen?
 • Er der åbent for gassen?
 • Er de elektriske sikringer i orden?
 • Er der vand nok på anlægget?

Er der stadig nedbrud, skal du ringe til Mølbak VVS & Energiteknik, så sender vi en fagmand, der kan hjælpe.

I fyringssæsonen 1. oktober – 30. april er telefonen åben mellem kl. 07.30 og 21.30 alle ugens dage. Ringer du efter kl. 19.30, sender vi dog først en fagmand dagen efter. Afhjælpning af manglende varmt vand foretages mellem kl. 07.30 og 15.30.

Udenfor fyringssæsonen 1. maj – 30. september er telefonen åben mandag til torsdag mellem kl. 07.30 og 15.30, fredag mellem kl. 7.30 og 12.00 (dog ikke Grundlovsdag, 1. maj og Kristi himmelfartsdag).

GYLDIGHEDSPERIODE

Serviceaftalen træder i kraft ved aftalens indgåelse og fornyes automatisk efter hovedforfald (hver 12. eller 24. måned), såfremt andet ikke er aftalt. Ved ejerskifte i serviceaftaleperioden udarbejdes refusionsopgørelse, hvis ikke serviceaftalen overdrages til ny ejer. I opgørelsen tages der hensyn til hovedeftersynets værdi samt længden af perioden med frie tilkald.

FAKTURA OG BETALING

Serviceaftalen betales én gang årligt til hovedforfald med mindre andet er aftalt. Betaling for eventuelle reservedele samt måleudstyr faktureres til dagspris. Priser og vilkår kan reguleres én gang årligt af Mølbak VVS & Energiteknik. Faktura og anden relevant information sendes på kundens e-mail, som accepteret ved angivelse af e-mail ved bestilling.

OPSIGELSE AF SERVICEAFTALE

Serviceaftalen løber 12 eller 24 måneder afhængigt af aftaletype. Serviceaftalen kan opsiges af begge parter senest 30 dage inden hovedforfald.

SERVICEAFTALENS OMFANG

Serviceaftalen gælder for installationer med en naturgasfyret kedel. Inden for den aftalte periode (12 eller 24 måneder) er følgende serviceydelser inkluderet:

 • Hjælp med driftsforstyrrelser, hvor det er nødvendigt at justere eller udskifte reservedele (inden for kedlens kabinet).
 • Justering eller udskiftning af prioriteringsventil, trykekspansionsbeholder, varmeveksler og styringsautomatik. Disse behøver ikke være i kedlens kabinet, men skal dog være i kedelrummet.
 • Tilkalder du os ved nedbrud, foretager vi så vidt muligt et hovedeftersyn.

IKKE INKLUDERET I SERVICEAFTALEN

 • Reservedele (nødvendige reservedele samt måleudstyr debiteres til dagspriser).
 • Fejl, der er angivet i servicerapporten fra første hovedeftersyn og ikke er udbedret.
 • Driftsforstyrrelser, der skyldes forhold uden for gasfyret. For eksempel trækforholdene i skorstenen, svigtende gastilførsel, fejlbetjening, hærværk, brand, vandskade, lynnedslag, frost eller mangel af vand på anlægget.
 • Service, hvis kedlen eller brænderen ikke forsøges genstartet efter Mølbak VVS & Energitekniks anvisninger.

Udskiftning af følgende dele er ikke dækket af serviceaftalen:

 • Kedelblokke
 • Aftrækssystem
 • Shunt/ shuntpumper (manuel eller motorstyret)
 • Varmtvandsbeholder og sikkerhedsventil
 • Rensning af rør eller varmespiral i varmtvandsbeholder eller kombikedler
 • Anode (elektrode, hvor strømmen kommer ind fra omgivelserne)
 • Rør / flexslanger i kedlen

FORBEHOLD

Mølbak VVS & Energiteknik er uden ansvar for, at det til visse gasfyr er vanskeligt/umuligt at skaffe reservedele eller automatikudstyr.

Hvis der konstateres mangler ved installationen ved første servicebesøg, kan dette forlanges afhjulpet inden servicearbejdet påbegyndes. Herunder også løbende mangler ved centralvarmeanlægget eller varmtvandsbeholderen, hvis de er årsagen til en ustabil kedeldrift.

Kunden betaler for demontering af en kedel, hvis den er monteret i et skab eller andet svært fremkommeligt sted, da dette kan gøre det svært at udføre servicearbejdet.
Udkald til periodiske komponenter, der ikke ønskes udskiftet, dækkes ikke af serviceaftalen.

Hvis der er tidskrævende aftapning og problematiske udluftningsforhold, kan Mølbak VVS & Energiteknik forlange stopventiler monteret for kundens regning.

Alternativt kan du udfylde kontaktformularen

... og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt

Kontakt os

Ring til os eller udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig. Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser inden for 24 timer på hverdage.